Otvorená výzva vláde SR | My Sme Les - občianska iniciatíva

Otvorená výzva vláde SR

14. február 2019

Vážený pán predseda vlády,

Európska komisia dospela k záveru, že Slovensko nezabezpečuje náležitú ochranu európsky významných častí prírody a preto zaslala Slovensku formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ (tzv. odôvodnené stanovisko). Ak do dvoch mesiacov nepredložíme reálny návrh nápravy, Európska komisia môže prípad postúpiť Súdnemu dvoru EÚ a Slovensku tak hrozia sankcie. 1

Európska komisia vo svojom stanovisku Slovensku vytýka, že neprijalo primerané opatrenia, aby zabránilo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho2 a významnému narušeniu jeho populácie, a teda náležite neuplatnilo európsku smernicu 92/43/EHS o biotopoch3. Slovensko podľa Európskej komisie navyše neprijalo dostatočné osobitné ochranné opatrenia pre hlucháňa hôrneho, ako sa požaduje v smernici 2009/147/ES o vtákoch4, ani plány riadenia pre príslušné osobitné chránené územia.

Európska komisia pritom od Slovenska naliehavo očakáva zásadné zmeny v ochrane lesov. Slovensko preto musí neodkladne prijať také opatrenia, ktoré budú garantovať reálnu a dlhodobú ochranu vzácnych a jedinečných území slovenskej prírody.

Pociťujeme stupňujúci hnev nad nečinnosťou štátnych orgánov a bezohľadnosťou voči ochrane prírody na Slovensku, preto dôrazne vyzývame vládu SR, aby vo verejnom záujme bezodkladne zastavila akékoľvek ťažby a zásahy v najcennejších častiach národných parkov a vo všetkých zostávajúcich starých horských lesoch, ktoré sú domovom hlucháňa hôrneho, druhu ktorý sme u nás priviedli na pokraj vyhynutia. Vláda SR a kompetentné ministerstvá sa pritom môžu oprieť jednak o platnú legislatívu, alebo schváliť legislatívne zmeny, ktoré umožnia prijatie potrebných rozhodnutí:

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR resp. jeho rezortné organizácie (Lesy SR a Štátne lesy TANAPu) by mali prijať záväzok, že budú s okamžitou platnosťou v rámci svojej územnej pôsobnosti t.j. na štátnych pozemkoch, rešpektovať prísnu ochranu území vymedzených v schválenom Programe záchrany hlucháňa hôrneho5.
  2. Ministerstvo vnútra SR by malo bezodkladne usmerniť príslušné okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie, aby konali v súlade s Programom záchrany hlucháňa hôrneho a podľa už vydaných usmernení Ministerstva životného prostredia SR.
  3. Ministerstvo životného prostredia SR by malo bezodkladne dopracovať už schválené programy starostlivosti o chránené vtáčie územia tak, aby zabezpečili reálnu a dlhodobú ochranu hlucháňovi hôrnemu. Štátna ochrana prírody SR by mala okamžite začať realizovať aktivity podľa Programu záchrany hlucháňa. Na neštátnych pozemkoch pritom musia byť garantované primerané náhrady za obmedzenie hospodárenia a dohoda s vlastníkmi.
  4. Vláda SR by mala na ochranu vzácnych horských lesov vyhlásiť rezerváciu. Do jej vyhlásenia by mala zabezpečiť predbežnú ochranu dotknutých území. Vláda SR by mala tiež urýchliť proces prijatia zonácií národných parkov (TANAP, NAPANT, Muránska planina, Veľká Fatra a Malá Fatra) podľa medzinárodných štandardov a kritérií IUCN. Do ich schválenia by mala vláda SR bezodkladne zabezpečiť predbežnú ochranu jadrových území a zastaviť devastáciu najhodnotnejších lesov.

Za Iniciatívu MY SME LES Karol Kaliský


1 https://bit.ly/2SHQiFP a https://bit.ly/2I5Tnvm
2 https://www.mysmeles.sk/zhrnutie-poznatkov-o-ubytku-tetrova-hluchana
3 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj
4 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj
5 https://bit.ly/2Ssy0cp
6 https://www.iucn.org/

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame