Podnet na prešetrenie vedomého porušovania resp. obchádzania zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny | My Sme Les - občianska iniciatíva

Slovenská inšpekcia životného prostredia
a zároveň
Ministerstvo životného prostredia SR

10. máj 2019

Podnet na prešetrenie vedomého porušovania resp. obchádzania zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny


Listom zo dňa 28.4.2019 sme Vojenské lesy a majetky SR, š.p. upozornili, že pri leteckých resp. pozemných postrekoch proti mníške veľkohlavej, s ktorými zásadne nesúhlasíme, nebude možné zabrániť priamemu úmyselnému usmrteniu viacerých chránených druhov motýľov, ktoré sa vyskytujú v prostredí dubín, lesných lemov a lesostepí so zastúpením dubov. Uviedli sme tiež, že podľa ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je chráneného živočícha zakázané úmyselne zraňovať, alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli a objednávatelia a vykonávatelia postrekov sú povinní rešpektovať toto ustanovenie zákona. Zároveň sme ich upozornili, že prípadné úmyselné zraňovanie alebo usmrcovavie chránených živočíchov aj v 1. stupni ochrany nie je možné bez udelenej výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny.

Na panelovej diskusii, ktorá sa uskutočnila dňa 6.5.2019 v Šenkviciach však Vojenské lesy a majetky SR, š.p. aj napriek tomuto nášmu upozorneniu verejne prezentovali, že v lokalite Šenkvický háj (ktorý je súčasťou chráneného územia Európského významu Martinský les) hodlajú vykonávať postreky proti mníške veľkohlavej. Následne na to k tomu dňa 7.5.2019 vydali aj oficiálne stanovisko 1, v ktorom oznámili, že postrekovať budú už od 13.5.2019. V danom stanovisku okrem iného uviedli, že “postrek sa bude vykonávať v zmysle ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny - jednotlivo a v nesúvislých plochách do výmery 2 ha, a teda nepôjde o celoplošnú aplikáciu. Cieľom postreku je zabrániť vzniku vážnych a nezvratných ekologických a celospoločenských škôd na tomto ekosystéme”.

Toto stanovisko Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. je v prvom rade nepravdivé a zavádzajúce, nakoľko mníška veľkohlavá nespôsobuje vážne a už vôbec nie nezvratné ekologické a celospoločenské škody na ekosystéme (viď napr. odborné stanovisko Ministerstva životného prostredia SR 2). Nie mníška veľkohlavá, na tú sú dubové lesy prirodzene adaptované a vedia na ňu reagovať, ale chemický boj s ňou má vážny vplyv na znižovanie odolnosti dubových lesov a ich ekologickej stability. Cielene usmrcovanie celej populácie vybraných druhov totiž narúša prirodzené a veľmi zložité vzťahy a autoregulačné mechanizmy lesných ekosystémov.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. pre plánovaný postrek nemajú súhlas kompetentného orgánu ochrany prírody a ak ho budú vykonávať, táto ich činnosť nebude v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Striekať chcú účelovo postupne na plochách do dvoch hektárov, aby sa tak podľa nášho názoru zámerne vyhli potrebnému povoleniu zo strany orgánu ochrany prírody, ktoré by potrebovali pri realizácii postrekov podľa ich pôvodných zámerov na celej ploche dubového lesa. V konečnom dôsledku, ale plánujú postriekať celú súvislú plochu lesa. Tento ich postup preto vnímame ako zámerné obchádzanie zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. nemajú výnimku zo zákona na usmrcovanie chránených živočíchov, ktorú udeľuje ministerstvo životného prostredia SR. Priamo na už spomínanej panelovej diskusii v Šenkviciach boli upozornení dekanom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a doc. Wiezikom z Fakulty ekológie a environmentalistiky na výskyt chránených druhov motýľov v lokalitách plánovaného postreku. Pri postreku proti húseniciam mníšky veľkohlavej sa totiž nedá zabrániť usmrcovaniu húseníc ostatných druhov motýľov.

Žiadame týmto Slovenskú inšpekciu životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR, aby v rámci svojich zákonných kompetencií podnikli okamžité kroky na zastavenie plánovaných postrekov proti mníške veľkohlavej v dubových lesoch v majetku resp. v správe Vojenských lesov a majetkov SR š.p..

Za Iniciatívu My sme les
Rastislav Mičaník

Na vedomie:
Okresný úrad ​Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie
Okresný úrad ​Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie
Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
Ministerstvo obrany SR


1 https://bit.ly/2PT1R9x
2 http://mysmeles.sk/files/odborne_stanovisko_mzp.pdf
Prečo sú postreky zbytočné a škodlivé?

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame