Podpora od odborníkov a vedcov | My Sme Les - občianska iniciatíva

 Podpora od odborníkov a vedcov

Vychádzame z odborných základov. Napriek tomu sa na verejnosti občas objavia pochybnosti či nadšení ochranári nie sú len amatéri. Pravda je taká, že okrem našej odbornosti naše požiadavky podporujú desiatky vedcov, ktorých prácou je skúmať prírodné procesy. Presvedčte sa sami a pozrite si ich vyjadrenia.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.

geograf, ekológ
Geografický ústav SAV
  Je to ekocída, ukážka bezbrehej chamtivosti a prejav absolútneho cynizmu...
Čítaj viac
RNDr. Judita Kochjarová, PhD.

RNDr. Judita Kochjarová, PhD.

botanička
Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
  Som hlboko presvedčená o tom, že situácia v chránených územiach (ale nielen v nich) je alarmujúca...
Čítaj viac
RNDr. Daniel Dítě, PhD.

RNDr. Daniel Dítě, PhD.

botanik
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Kampaň my sme les ma oslovila okamžite. Nielen preto, že osobne poznám viacerých jej iniciátorov, ktorých si veľmi vážim...
Čítaj viac
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.

ekológ a pôdny biológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Hodnota ekosystémových funkcií lesa je oveľa vyššia ako je hodnota samotného dreva...
Čítaj viac
doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD.

ekológ a zoológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  V lete tohto roku sme na Muránskej planine skúmali raniaka obrovského, čo je najvzácnejší slovenský netopier. Všetky zistené úkryty boli v osikách. A väčšina tých osík už bola označená bodkami a určená na výrub....
Čítaj viac
RNDr. Andrej Mock, PhD.

RNDr. Andrej Mock, PhD.

ekológ a zoológ
Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  Prírodovedci sú v tom, myslím, zajedno. Nemali by sme mlčať....
Čítaj viac
RNDr. Peter Bačkor, PhD.

RNDr. Peter Bačkor, PhD.

zoológ
Otonycteris, s. r. o., Banská Bystrica
  Horské lesy sú dodnes neprebádanou kapitolou, ktorú pomaly ale iste strácame...
Čítaj viac
RNDr. Milan Valachovič, PhD.

RNDr. Milan Valachovič, PhD.

botanik fytocenológ
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Lesníci nemôžu chrániť les už z podstaty veci – ich motiváciou je pestovať stromy a to od semienka až po rubný vek...
Čítaj viac
Mgr. Ladislav Naďo, PhD.

Mgr. Ladislav Naďo, PhD.

behaviorálny ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
  Prvé lesné ekosystémy sa objavili pred 380 miliónmi rokov a preto tvrdenia, že ich existencia je podmienená zásahmi človeka sú absolútne scestné...
Čítaj viac
doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

doc. Ing. Michal Wiezik, PhD.

ekológ a entomológ
Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
  Iniciatíva My sme les je prejavom širokej občianskej podpory týchto ideí, podporujem ju a verím v jej úspech...
Čítaj viac
RNDr. Jozef Šibík, PhD.

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

ekológ a botanik
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Človek svojimi zásahmi nedokáže nahradiť prirodzený výber a tisícky rokov prispôsobovania sa jednotlivých organizmov tvoriacich les...
Čítaj viac
Ing. Juraj Švajda, PhD.

Ing. Juraj Švajda, PhD.

ekológ
Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bytrica
  Po viac ako 10 rokoch nečinnosti štátu, očakávam urýchlenú zmenu manažmentu chránených území na Slovensku...
Čítaj viac
Ing. Ján Topercer, CSc.

Ing. Ján Topercer, CSc.

ekológ
Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
  Prajem kampani „My sme les“ čím viac toho prvého a čím menej toho druhého....
Čítaj viac
doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD.

doc. RNDr. Tomáš Derka , PhD.

ekológ
Prirodovedecká fakulta univerzity Komenského
  Vidím neskutočnú spúšť porovnateľnú iba s katastrofickými zábermi z Bornea alebo Amazónie....
Čítaj viac
Ing. Miroslav Blaženec, PhD.

Ing. Miroslav Blaženec, PhD.

disturbančný ekológ
Ústav ekológie lesa SAV
  Vodoochrannú, pôdoochrannú, klimatickú a rekreačnú funkciu fungujúcich lesných ekosystémov človek nikdy nenahradí a akékoľvek pokusy o to vyžadujú ďaleko vyššie vynaložené financie ako je zisk z ťažby dreva....
Čítaj viac
Ing. Martin Mikoláš PhD.

Ing. Martin Mikoláš PhD.

vedecký pracovník
Katedra Ekologie Lesa, FLD, ČZU Praha
  Ťažba prírodných lesov a pralesov v chránených územiach na Slovensku je alarmujúca a vyžaduje komplexné riešenie....
Čítaj viac
doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

ekológ, etológ a zoológ
Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
  Lesnatý slovenský chotár s ostrovčekmi bukových, jedľovo-bukových, smrekovo-bukovo- jedľových a smrekových pralesov, na scénach ktorých účinkuje od doby ľadovej vzácny operený reliktný činoherec hlucháň hôrny....
Čítaj viac
Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

Mgr. Marek Semelbauer, PhD.

entomológ
Ústav zoológie, Slovenská Akadémia Vied
  Ktovie koľko takýchto hmyzích pokladov lesníci zničili, bez toho, že by si to vôbec všimli....
Čítaj viac
RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

botanik
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
  Tisícročia trvajúci ekosystém, v ktorom do seba zapadá život miliónov organizmov, je najlepším správcom samého seba...
Čítaj viac
Mgr. Peter Kaňuch, PhD.

Mgr. Peter Kaňuch, PhD.

evolučný ekológ
Ústav ekológie lesa SAV
  Je absurdné ak niekto hlása, že iba zásluhou stáročnej lesníckej práce tu ešte rastú lesy....
Čítaj viac
RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

mykologička
Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Bratislava
  Staré porasty nie sú choré! Sú zdrojom nenahraditeľnej biodiverzity a ak ju stratíme potrvá stáročia, kým sa obnoví....
Čítaj viac
Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.

ekológ
Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
  Je nevyhnutné, aby sa náš súčasný prístup k našim národným parkom zmenil......
Čítaj viac
RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD.

RNDr. Mgr. Dominik Roman Letz, PhD.

botanik a teológ
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava, Rehoľa dominikánov na Slovensku
  Starý lesný ekosystém má aj svoju "pamäť" a ešte veľa nám môže prezradiť o dávnych procesoch......
Čítaj viac

Iniciatívu My sme les podporujú:

 • Mgr. Alexander Ač, PhD., ekológia, Ústav výskumu globálnej zmeny AV ČR
 • RNDr. Peter Bačkor, PhD., zoológia, Otonycteris, s. r. o., Banská Bystrica
 • RNDr. Beáta Baranová, PhD., Ekológia, Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
 • Mgr. et Mgr. Jan Běťák, mykologie, VÚKOZ, v.v.i.
 • Ing. Dušan Bevilaqua, PhD., krajinná ekológia, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí
 • Ing. Miroslav Blaženec, PhD., disturbančná ekológia, Ústav ekológie lesa SAV
 • Katarína Botková, botanika, Botanický ústav SAV
 • doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., ekológia, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Vojtěch Čada, Ph.D., ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., paleontológia, evolučná biológia a anatómia, Prirodovedecka fakulta Univerzity Komenskeho v Bratislave
 • Ing. Jaroslav Červenka, Ph.D., ekologie lesa, Správa NP Šumava
 • Mgr. Ivana Daubnerová, PhD., endokrinológia hmyzu, Ústav zoológie SAV
 • Mgr. Michal Deraj, ochrana prírody, Štátna ochrana prírody SR Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy
 • Doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD., ekológia, Katedra ekológie, Prírodovedecká Fakulta UK, Bratislava
 • Mgr. Zuzana Dítě, PhD., botanika, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • RNDr. Daniel Dítě, PhD., botanika, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
 • Mgr. Daniel Dvořák, biologie, Masarykova univerzita Brno
 • doc. Ing. Pavol Eliáš, PhD., botanika, Katedra botaniky, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • RNDr. Miroslav Fulín, CSc., Ochrana prírody a ornitológia, ZO SZOPK Bocian
 • RNDr. Alena Gajdošová, CSc., rastlinné biotechnológie, SAV
 • Ing. Zuzana Gallayová, PhD., ekológia krajiny a environmentálna výchova, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 • Mgr. Dobromil Galvánek, PhD., vegetačná ekológia, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Josef Halda, Ph.D., botanika, Múzeum a galéria Orlických hor
 • doc. Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., ekológia a hydrobiológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
 • Mgr. Miroslav Havira, Ph.D., ochrana prírody - lesné ekosystémy, AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky
 • Juraj Hipš, environmentálna výchova a vzdelávanie, CEEV Živica
 • RNDr. Iva Hodálová, CSc., botanika, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
 • Ing. Richard Hrivnák, PhD., vegetačná ekológia, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Biogeochemie lesních a vodních ekosystémů, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Česká geologická služba
 • prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., environmentálna geografia, krajinná ekológia, SAV
 • Ing. Zuzana Hudeková, PhD., ochrana, tvorba krajiny a sídelnej zelene, REC Bratislava
 • Mgr. Daniel Jablonski, PhD., herpetologie a evoluční biologie, Katedra zoológie, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Pavel Janda, Ph.D., ekologie lesa, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mgr. David Jandzík, PhD., zoológia, Univerzita Komenského
 • Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., ekológia, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 • Ing. Marián Jasík, ochrana prírody, lesníctvo, botanika, PRALES,o.z.
 • Ing. Ivana Kalafusová, zoológia, Štátna ochrana prírody SR
 • Mgr. Ondrej Kameniar, Ekológia lesa, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mgr. Peter Kaňuch, PhD., evolučná a behaviorálna ekológia, Ústav ekológie lesa SAV
 • RNDr. Ivona Kautmanová, PhD. , mykológia , Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Bratislava
 • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc., ekologie, biodiverzita, Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • Ing. Petr Kjučukov, pestovanie lesa, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • RNDr. Ján Kliment, CSc., botanika, Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
 • RNDr. Judita Kochjarová, PhD., botanika, Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
 • Ing. Ľubica Kolková, verejná správa, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava Devín
 • Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D., botanika, Mendelova univerzita v Brně
 • prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., ekológia a pôdna biológia, Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Eva Kováčechová, právo, Centrum právnej pomoci, Via Iuris
 • Mgr. Andrej Kovárik, ekológia a zmena klímy, Štátna ochrana prírody SR
 • prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., krajinná ekológia, environmentalistika, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • Mgr. Michal Králik, ekológia, zoológia, Ateliér ekológie - HBH projekt, Banská Bystrica
 • RNDr. Ľubica Krištofová, environmentálna výchova, Záhorské osvetové stredisko Senica, Ekocentrum Senica
 • Mgr. Martin Kříž, mykologie, Národní muzeum, Praha, ČR
 • RNDr. Martin Labuda, PhD., ochrana prírody, Katedra krajinnej ekológie Prírodovedecká fakulta UK
 • Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D., polární ekologie, rekonstrukce klimatu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne
 • doc. MUDr. Branislav Líška CSc., lekárska, patologická a klinická biochémia, Lekárska fakulta Univerzita Komenského Bratislava
 • Mgr. Pavol Littera, PhD., laboratórny výskum geomateriálov a Ekológia krajiny, Prírodovedecká fakulta UK
 • RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., pôdna biológia a zoológia, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Ing. Boris Maderič, ekológia živočíchov, Ochrana dravcov na Slovensku
 • Mgr. Peter Manko, PhD., ekológia živočíchov, Prešovská univerzita, Katedra ekológie
 • RNDr. Pavol Mereďa, PhD., botanika, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Ing. Martin Mikoláš, PhD., ekologie lesa, Katedra ekologie lesa, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mgr. Peter Mikulíček, PhD., zoológia, Katedra zoológie, Univerzita Komenského v Bratislave
 • RNDr. Andrej Mock, PhD., zoológia, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Mgr. Ladislav Naďo, PhD., behaviorálna ekológia, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 • Thomas A. Nagel, Ph.D., forest ecology, University of Ljubljana
 • RNDr. Marta Nižnanská, botanika, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
 • Ing. Milan Novikmec, PhD., limnológia, Technická univerzita vo Zvolene
 • RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., voda a pôda, Ústav hydrológie SAV
 • MVDr. Samuel Pačenovský, ornitológia, Štátna ochrana prírody SR
 • doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD., architektúra a urbanizmus, Fakulta architektúry STU
 • Mgr. Andrej Popovič, geografia a ochrana prírody, OZ Ekovýlety
 • RNDr. Roberta Prokešová, PhD., geológia, Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Mgr. Peter Puchala, PhD., MSc., ochrana prírody, riaditeľ CHKO Malé Karpaty, Štátna ochrana prírody SR
 • Ing. Ladislav Roller, PhD., entomológia, SAV
 • Mgr. Andrea Rúfusová, PhD., ekológia a ochrana prírody, WWF Slovensko
 • Ing. Peter Sabo, CSc., systémová ekológia, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied UMB
 • doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., ekológia, etológia, zoológia,, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
 • Mgr. Marek Semelbauer, PhD., entomológia, Ústav zoológie, Slovenská Akadémia Vied
 • RNDr. Jozef Šibík, PhD., botanika a ekológia, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Mgr. Mária Šibíková, PhD., geobotanika, Botanicky Ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • RNDr. Roman Slobodník, PhD., aplikovaná ochrana prírody, RPS
 • doc. Ing. Branko Slobodník, PhD., ekológia a botanika, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 • Mgr. Marek Slovák, PhD., botanika, Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Botanický ústav SAV
 • Mgr. Andrej Somora, ochrana prírody, Štátna ochrana prírody SR
 • RNDr. Stanislav Španiel, PhD., botanika, taxonómia a evolúcia rastlín, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
 • RNDr. Eva Stanková, PhD., environmentálna výchova, Tilia, občianske združenie
 • Eulália Štefanová, , Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA
 • Dagmar Štefunková, zmeny využitia zeme, Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Mgr. Pavol Stranovský PhD., krajinná ekológia, LZ VLK
 • Ing. Juraj Švajda, PhD., ekológia, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bytrica
 • RNDr. Ivana Svitková, PhD., botanika, CBRB SAV
 • Ing. Marek Svitok, PhD., hydrobiológia, Technická univerzita vo Zvolene
 • prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., ekológia, Katedra Ekologie Lesa, FLD, ČZU Praha
 • Mgr. Kristína Švolíková, PhD., ekológia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
 • Ing. Štefan Szabó, PhD., environmentálna výchova a vzdelávanie, o.z. SOSNA
 • RNDr. Ján Szőllős, CSc., geografia, trvalá udržateľnosť, Geografický ústav SAV; STUŽ
 • Ing. Ján Topercer, CSc., ekológia, Botanická záhrada Univerzity Komenského, pracovisko Blatnica
 • Volodymyr Trotsiuk, Ph.D, dendroekologie, Eidg. Forschungsanstalt WSL
 • doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., ekológia a zoológia, Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • doc. Ing. Peter Urban, PhD., ekológia a zoológia, Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • RNDr. Milan Valachovič, PhD., botanika a fytocenológia, Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Bratislava
 • Mgr. Imrich Vozár, právo, VIA IURIS
 • prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., limnológia, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • doc. Ing. Michal Wiezik, PhD., ekológia a entomológia, Katedra aplikovanej ekológie, Fakulta ekológie a enviromentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
 • Ing. Milan Zajac, PhD., botanika, Štátna ochrana prírody SR
 • RNDr. Mária Zaliberová, CSc., biológia a geobotanika, BU CBRB SAV
 • Ing. Jitka Zenáhlíková, Ph.D., ekologie lesa, monitoring lesa, Správa Národního parku Šumava
 • RNDr. Matej Žiak, PhD., ekológia hydrobiológia, Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum A. Kmeťa
 • RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., biológia, zoológia a entomológia, Ústav zoológie, SAV
 • Ing. Katarína Zrníková, PhD., krajinná ekológia, OZ Prales

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame