PREDVOLEBNÝ ODKAZ POLITIKOM | My Sme Les - občianska iniciatíva

 PREDVOLEBNÝ ODKAZ POLITIKOM

Vážení členovia politických strán, ktorí ste vstúpili do predvolebného boja,

Uvedomujeme si, že Slovensko má dnes množstvo problémov, ktoré treba neodkladne riešiť. No klimatická kríza a kríza biodiverzity by sa medzi nimi určite nemali stratiť. Tieto krízy totiž prebiehajú na pozadí všetkých ostatných problémov a ďalej ich zhoršujú. Okrem toho, ak nevyriešime tie, na vyriešenie ostatných už možno nikdy nebudeme mať príležitosť. Aj bez čoraz naliehavejších varovaní vedcov vidíme, že tieto krízy sú veľmi reálne už teraz a rýchlo sa zhoršujú. Preto je potrebné konať hneď. Inak je už v blízkej budúcnosti v stávke nie len náš životný komfort, ale podľa vedcov dokonca aj samotné prežitie. Súčasnú ťažkú situáciu však môžeme vnímať aj pozitívne - ako obrovskú výzvu a príležitosť na zmenu - možno najväčšiu, akú kedy ľudia kolektívne urobili. Život spoločnosti, ktorý nie je na úkor životného prostredia je vízia hodná nasledovania a maximálneho úsilia ako na lokálnej tak aj na globálnej úrovni.

Dobre chránené národné parky predstavujú významnú časť riešenia týchto výziev. Zlepšenie ich stavu predstavuje strategickú investíciu pretože:

 • pomáhajú zmierňovať suchá a povodne
 • chránia zdroje pitnej vody
 • viažu prebytočný uhlík z atmosféry
 • pomáhajú chrániť životne dôležitú biodiverzitu
 • zabezpečujú v regiónoch pracovné miesta
 • celkovo zlepšujú ekonomickú situáciu. 
les

1.4. 2022 vstúpila do platnosti reforma národných parkov. Začal sa tak proces ich premeny na územia, kde je reálnou prioritou ochrana prírody. Proces však zďaleka nie je zavŕšený. V nadchádzajúcom volebnom období je potrebné uskutočniť ďalšiu sériu krokov, ktoré by nás priblížili k ideálnemu stavu. 

Žiadame Vás, aby ste nasledovné body brali ako inšpiráciu pri tvorbe programov, neskôr aj programového vyhlásenia vlády a predovšetkým počas výkonu vašich mandátov v nasledujúcom volebnom období. Komunita My sme les bude sledovať ako sa k týmto odporúčaniam postavíte.

 1. Investovať do transformácie regiónov národných parkov

  podobne ako sa investuje do transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra. Štát by mal ponúknuť miestnemu obyvateľstvu reálne ekonomické alternatívy k práci v lesnom hospodárstve. To by okrem rozvoja prírodného turizmu malo obnášať aj podporu strategicky významných veľkých projektov, ktoré môžu priniesť do regiónu udržateľný rozvoj, nové pracovné miesta a celkovo ekonomický profit vo väčšej miere. Príkladom by mohla byť obnova historických úzkorozchodných tratí, školy v prírode atď. V územiach s veľkým výskytom medveďa by bolo napríklad vhodné zriadiť veľké oplotené obory, kde by sa presúvali problémové jedince (namiesto ich usmrcovania). Okrem riešenia problému s medveďom by sa vytvorilo aj lákadlo pre turistov a príležitosť šírenia osvety o týchto zvieratách.

 2. Zabezpečiť, aby sa národné parky stali orgánom štátnej správy. To by zvýšilo ich kompetencie rozhodovať

  a odstránil by sa súčasný nelogický stav, keď správy národných parkov iba vydávajú stanoviská, ktoré okresné úrady môžu a nemusia brať do úvahy. Národný park má byť suverénnym v správe svojho územia a má flexibilne rozhodovať aj v otázkach lesného hospodárenia, výstavby či poľovníctva. Nie písať stanoviská, ako je tomu teraz.

 3. Odstrániť zo zákona podmienku, že v národných parkoch musí byť najprv schválená zonácia, až potom môžu štátne pozemky prejsť pod správu Ministerstva Životného prostredia.

  Táto podmienka sa do reformy národných parkov dostala s jediným cieľom: oklieštiť a znefunkčniť celú reformu. Prerokúvanie zonácií so všetkými relevantnými subjektami je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas. Aj v súčasnosti sme svedkami toho, kam vedie prílišné “tlačenie na pílu”: dotknuté obyvateľstvo a samosprávy sa proti zonáciám vo veľkom búria a vzniká veľká nedôvera voči celému projektu. Aby boli národné parky skutočne funkčné, potrebujú mať podporu lokálneho obyvateľstva. Zároveň pripomíname, že zonácie treba schváliť bez zbytočného odkladania.

 4. Na Ministerstve Životného prostredia, prípadne na Štátnej ochrane prírody založiť komunikačné oddelenie s dostatočne veľkou kapacitou, ktorého cieľom by malo byť postupne vyškoliť na správach národných parkov ľudí, ktorí budú schopní profesionálne komunikovať nie len konfliktné témy

  , napríklad zonácie, prípadne otázky spojené so spolužitím s veľkými šelmami, ale aj všetky ostatné, vrátane základného zmyslu národného parku. Ak sú totiž informácie zle podané či úplne chýbajú, ich miesto zapĺňajú rôzne dezinformácie, ktoré ľahko strhávajú ľudí proti ochrane prírody. 

 5. Pritiahnuť do národných parkov šikovných ľudí, ktorí sú odborníkmi vo svojich témach.

  To v praxi znamená aj zvýšiť platy zamestnancov v národných parkoch tak, aby sa tieto pracovné miesta stali atraktívnymi pre ambicióznych a šikovných ľudí. Pri súčasnom nastavení podmienok na týchto pozíciách to skoro nemožné.

 6. Vyvinúť väčšiu aktivitu smerom k súkromným vlastníkom lesov a iných pozemkov, hlavne tých v národných parkoch a iných chránených územiach.

  Súkromní vlastníci pozemkov musia mať možnosť participovať na projekte národného parku spôsobom, ktorý bude pre nich výhodný. Faktom je, že ak by sa zonácie robili iba na štátnych pozemkoch, tak by žiadny národný park ani výhľadovo nedosiahol kritériá IUCN (75% rozlohy vyhradenej pre prírodné procesy). Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prelomiť rokmi budovanú nedôveru voči ochrane prírody. Vhodným nástrojom by mohlo byť založenie sekcie, ktorá by sa špecializovala na pomoc súkromným vlastníkom s vybavovaním ujem a náhrad, prípadne s písaním projektov, ktorými by si zabezpečili zdroje financovania, nezávislé na činnostiach, poškodzujúcich ochranu prírody. 

 7. Pri financovaní z Envirofondu zaviesť pravidlá, ktoré budú určovať, na aké aktivity a činnosti sa budú môcť prostriedky využívať.

  Časť peňazí by sa mohla napríklad vyplácať v závislosti od hektárovej rozlohy A zóny - vyššia rozloha, vyšší príspevok. Cieľom je, aby sa peniaze dávali prioritne do aktivít, ktoré najviac zlepšujú stav národného parku.

 8. Podporiť reintrodukciu zubra, bobra a ďalších veľkých cicavcov. Tieto v minulosti lokálne vyhubené zvieratá mali na fungovanie ekosystémov enormný vplyv

  - pomáhali v krajine zadržiavať vodu, tlmiť povodne a suchá, ukladať uhlík, udržiavať prirodzené bezlesia a celkovo bola na ich činnosť viazaná obrovská biodiverzita. Návratom týchto zvierat by sa dala významne podporiť funkčnosť ekosystémov v národných parkoch a ušetriť na viacerých nákladných, a tým pádom dlhodobo neudržateľných manažmentových opatreniach (napr. budovanie prehrádzok na potokoch, odstraňovanie krovín a kosenie lúčnych biotopov).  

 9. Čím skôr spustiť avizovaný výkup súkromných pozemkov v NP a

  zvážiť rovnako aj možnosť dlhodobých nájmov. Druhá možnosť by mohla byť viac preferovaná, pretože súkromní vlastníci sa väčšinou (pochopiteľne) nechcú vzdať vlastníckych práv k svojim pozemkom. 

 10. Prispôsobiť náš systém chránených území cieľom EÚ do roku 2030 mať 30 % územia Európskej únie chránených, z toho 10 % v bezzásahovom režime.

  Ako krajina, nachádzajúca sa v Karpatoch, ktoré predstavujú jednu z najzachovalejších častí EÚ s nadregionálnym významom (napr. horné časti povodí mnohých riek), budeme mať pravdepodobne povinnosť chrániť aj viac ako priemer.

krajina

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame