Výzva proti použitiu leteckých postrekov v dubových lesoch | My Sme Les - občianska iniciatíva

Výzva proti použitiu leteckých postrekov v dubových lesoch

8. marec 2019

Sme pobúrení informáciami zo strany Lesov SR, š.p. a Lesníckeho výskumného ústavu, podľa ktorých štátny podnik plánuje letecké postreky v dubových lesoch. Nesúhlasíme s týmto zámerom a dôrazne žiadame Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby bezodkladne zamedzilo leteckej aplikácii postrekov proti mníške veľkohlavej či iným hmyzím „škodcom“ v dubových lesoch.

Opierame sa pritom o nasledovné dôvody a argumenty:

1. OHROZENIE ĽUDÍ

Dubové lesy sú intenzívne využívané na rekreáciu a zber lesných plodov. Plánované letecké postreky kolidujú so zvýšenou návštevnosťou lesov v máji a júni. Počas týchto mesiacov ľudia v lesoch bežne zbierajú huby, liečivé rastliny a lesné plody.

Pri leteckom postreku nie je možné zaručiť, že sa v postrekovanom území nebudú pohybovať ľudia. Žiadny orgán verejnej správy ani oznamovacie médium nemá dosah na všetkých potenciálnych návštevníkov lesa. Návštevníci lesa môžu byť priamo zasiahnutí postrekovou látkou, čo v prípade postreku insekticídmi predstavuje priame ohrozenie zdravia ľudí.

2. OHROZENIE INÝCH ŽIVÝCH ORGANIZMOV, ICH SPOLOČENSTIEV A EKOSYSTÉMU LESA

Látky, ktoré majú byť použité pri postrekoch, pôsobia rôznymi spôsobmi, no pri aplikácii každej z nich dochádza k úhynu širokého spektra necieľových druhov hmyzu i iných článkonožcov, vrátane chránených druhov národného a európskeho významu.

Húsenice motýľov tvoria napr. významnú časť potravy pre druhy hmyzožravých vtákov práve v kritickom období kŕmenia mláďat v hniezdach. Hubenie húseníc postrekmi by malo významné priame aj nepriame negatívne dopady na mnohé druhy živočíchov, ich potravné siete i ďalšie zložité vzťahy v druhovo bohatých ekosystémoch dubových lesov.

3. OHROZENIE VODNÝCH ZDROJOV

V prípade použitia chemických prostriedkov tieto nie je možné letecky aplikovať bez toho, aby nimi neboli kontaminované aj ohrozené vodné zdroje, ktoré sú navyše v dubových lesoch dosť limitované a vzácne. Letecké postreky nie je možné presne cieliť, v závislosti od veterných podmienok môžu zasahovať aj mimo zamýšľanej oblasti postreku. V pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov, v pramenných oblastiach a v blízkosti vodných tokov považujeme letecké postreky za neprípustné riziko.

4. NEEFEKTÍVNE MRHANIE VEREJNÝMI ZDROJMI

Dubové lesy sú prirodzenými ekosystémami podhorských oblastí Slovenska. Periodické masové gradácie tzv. listožravého hmyzu sú normálnou súčasťou ich fungovania. Duby bez problémov zvládajú aj úplný holožer a stratu listovej plochy dokážu účinne kompenzovať v priebehu niekoľkých týždňov. Týka sa to aj gradácií mníšky veľkohlavej - prirodzeného cyklického procesu, ktorý neohrozuje životaschopnosť ani kontinuitu lesného ekosystému. Po gradačnej vlne nasleduje nárast populácií dravého a parazitoidného hmyzu (najmä húseničiare rodu Calosoma, bystrušky, lumčíky a i.). Tieto v nasledujúcom období zdecimujú populáciu mníšok. Letecký postrek tieto vzťahy vážne narúša. V prípade chemického zásahu by došlo aj k poškodeniu až zničeniu populácie dravého hmyzu a parazitoidov, čo by paradoxne prispelo k premnoženiu mníšky v ďalších sezónach.

Zasahovanie do prirodzených procesov v lesných ekosystémoch prostredníctvom leteckých postrekov protirečí aj politikám Európskej únie. Ide o prekonaný a zbytočný postup (ešte z čias komunizmu), ktorý je v príkrom rozpore s prírode blízkym obhospodarovaním lesov. Škody na produkcii dreva či na iných ekosystémových službách z dôvodu holožeru sú pritom minimálne.

Preto letecké postreky v dubových lesoch na Slovensku považujeme za zbytočné mrhanie verejnými finančnými zdrojmi a ich okaté zneužívanie na činnosť, ktorá je extrémne škodlivá pre prírodu a potenciálne aj pre ľudí.

Ing. Karol Kaliský, lesník, iniciatíva MY SME LES
Mgr. Marek Semelbauer, PhD., vedecký pracovník, Ústav zoológie SAV
Ing. Ján Topercer, CSc., ekológ, Botanická záhrada UK Blatnica
doc. Ing. Michal Wiezik, PhD., ekológ, FEE TU vo Zvolene
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., riaditeľ Ústavu zoológie SAV

Stanoviská signatárov sa nemusia zhodovať s oficiálnymi stanoviskami ich pracovísk.

Odkazy:
Usmernenie Lesníckej ochranárskej služby
Otvorená výzva Iniciatívy MY SME LES zo dňa 13.12.2018

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame