Zonácia NP Muránska planina | My Sme Les - občianska iniciatíva

Zonácia NP Muránska planina

Môžeme mať na Slovensku konečne prvý skutočný národný park chrániaci prírodu a nielen čiaru na mape? Prečo je to dôležité? A prečo to vzbudzuje toľko nedôvery a emócií?

Čo je zonácia, čo prinesie a ako prebieha ?

Národné parky plnia nezastupiteľné úlohy. Hlavným poslaním každého národného parku kdekoľvek na svete by mala byť striktná ochrana prírody, a to na dostatočne veľkom a celistvom území. Navyše majú mať úžitok aj pre ľudí vo forme rekreácie v divokej prírode, výskumu a vzdelávania. Bez splnenia týchto dvoch cieľov stráca národný park zmysel. V prípade že je to v záujme ochrany prírody alebo krajiny, môžu byť niektoré časti mimo jadrovej zóny parku úmyselne ovplyvňované človekom. Aby bolo jasné, ktorá časť územia slúži ktorému účelu, je potrebné určiť pravidlá a rozdeliť národný park na zóny. Práve to je cieľom procesu zonácie.

Na území Národného parku Muránska planina je vďaka krasovému podložiu pestrý reliéf

Zóny A, B a C - jasné pravidlá bez výnimiek

Zóna A

5. stupeň ochrany. Prísne chránené územie, ktorého cieľom je nerušený vývoj prírody bez zásahov človeka. Tvoria ho najzachovalejšie nedotknuté ekosystémy, ale aj lokality, v ktorých človek síce kedysi zasahoval, no dnes je cieľom prinavrátiť im divokosť. Návrat divokej prírody, anglicky “rewildning”, je dôležitý pre záchranu mnohých ohrozených druhov, ktoré pre svoj život vyžadujú rozľahlé územia, ale aj pre schopnosť prírody zadržiavať vodu, sťahovať oxid uhličitý z atmosféry, prispôsobovať sa zmenám, či poskytovať rekreáciu vo forme zážitku v divokej prírode.

Vedeli ste že na Muránskej planine žijú druhy pre vedu neznáme alebo len veľmi málo preskúmané? Vďaka krasovému charakteru krajiny s množstvom jaskýň tu bolo pozorovaných 23 druhov netopierov z celkového počtu 28 druhov evidovaných na území Slovenska.

Zóna B

4. stupeň ochrany. Do zóny B patria územia, na ktorých je možné dočasne vykonávať úmyselné zásahy. Aj tu je ale ochrana prírody úplne nadradená iným činnostiam. Cieľom je, aby lesné porasty z tejto zóny v budúcnosti tvorili jadrové územie národného parku. Môžu v nej byť trvalo zaradené lokality vyžadujúce špeciálny manažment (lúka, ktorú je potrebné kosiť) alebo zóny “boja s podkôrnym hmyzom”, ktoré majú slúžiť na ochranu okolitých lesných pozemkov.

Ťažba pomocou koní je šetrnejšia k životnému prostrediu v porovnaní s ťažkou technikou

Zóna C

3. stupeň ochrany. Do zóny C sú zaradené územia, ktoré už sú značne poznačené činnosťou človeka, no napriek tomu sú dôležité napríklad z pohľadu rozmanitosti územia alebo z dôvodu ochrany zón A a B pred vonkajšími vplyvmi. Môžu v nej byť zaradené aj územia potrebné pre rozvoj prírodného turizmu (napríklad informačné centrum a jeho okolie). Väčšinou sa nachádzajú v okrajových častiach národného parku a ich obhospodarovanie najčastejšie smeruje k obnove ekosystémov do ich prírode blízkeho stavu.

Cestovný ruch patrí k národnému parku, musí však byť vykonávaný citlivo a v súlade s tradíciami a rázom regiónu, ideálne pre úžitok miestnych ľudí.

NP Muránska planina - unikát mezi národnými parkami

Pri vyhlasovaní národných parkov vo svete platia prísne medzinárodné štandardy. Jednou zo základných podmienok je, aby aspoň 50% územia bolo zaradených v bezzásahovom režime (u nás zóna A). Dnes tento limit na Slovensku nespĺňa žiadny z 9 národných parkov.

Rozbehnutý proces zonácie Národného parku Muránska planina si dáva za cieľ vytvoriť prvý slovenský národný park podľa medzinárodných štandardov a v súlade s platnou Envirostratégiou do roku 2030.

Ak sa ho podarí úspešne dokončiť, získa Muránska planina na svojej unikátnosti. Už dnes je jediným miestom na svete, kde sa vyskytujú niektoré druhy, ako behúnik (Duvalius szaboi szaboi), chrobák skryte žijúci v ústiach jaskynných priestorov, alebo vzácny lykovec muránsky.

Lykovec muránsky je endemit - nerastie nikde inde na svete, iba na Muránskej planine.

Potrebné zmeny a ich dopad na ľudskú činnosť

Schválenie zonácie NP Muránska planina vládou SR prinesie viaceré zmeny pre záujmové skupiny, ktoré územie NP využívajú. Niektoré pozitívne zmeny pre životné prostredie môžu mať krátkodobé negatívne ekonomické dopady, preto sa v takýchto prípadoch počíta s kompenzačnými opatreniami vlády SR.

Čo sa zmení z pohľadu peších turistov a MTB cyklistov?

Návštevníci NP sa budú môcť naďalej pohybovať po vyznačených chodníkoch vo všetkých zónach, stanovať a bivakovať na vyznačených miestach alebo 100m od turistického chodníka (v súlade s návštevným poriadkom NP Muránska planina, pozor v iných NP môžu byť iné pravidlá). Správa NP bude udržiavať chodníky priechodné aj v najprísnejšej A zóne a plánujú aj tvorbu nových chodníkov, informačných tabúľ a enviro-výchovných centier. Navyše, vďaka bezzásahovému režimu, alebo šetrnému obhospodarovaniu budú umocnené zážitky návštevníkov z nedotknutej divočiny.

Čo sa zmení z pohľadu miestnych obyvateľov?

Zvýšená ochrana prírody a orientácia národného parku na prírode blízky turizmus je príležitosťou pre celý región na dlhodobo udržateľný rozvoj. Vďaka jasne nastaveným pravidlám sa miestni obyvatelia ani návštevníci parku nemusia báť nekontrolovateľnej výstavby hotelov a atrakcií, ktorá poškodí typický ráz krajiny.

Čo sa zmení z pohľadu podnikateľov v cestovnom ruchu?

Zonácia znamená jasné pravidlá a koniec systému výnimiek. Podnikatelia v cestovnom ruchu tak budú presne vedieť, v ktorej časti môžu rozvíjať svoje aktivity a ktoré časti sú ponechané prírode. Navyše, značka národného parku zvyšuje záujem turistov zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí keď prídu za krásami NP Muránska planina, radi využijú aj ich služby. Prírode blízke formy cestovného ruchu prinesú do národného parku aj nové produkty s pridanou hodnotou (rôzne druhy sprevádzania, zážitkové lesné školy a workshopy, kurzy fotografovania ai.)

Čo sa zmení z pohľadu podnikateľov v poľnohospodárstve?

Hospodárenie v NP bude možné aj naďalej (okrem zóny A), upraví sa iba režim na prírode blízke hospodárenie. Pri zonácii NP sa napr. myslí na typický chov koní, ktorým je oblasť Muránskej planiny známa. Tento chov bude zachovaný a kone budú môcť byť použité pri ťažbe dreva, nakoľko sú neporovnateľne citlivejšie v porovnaní s traktormi. Ďalej bude zakázané používanie chemických postrekov a iných činností, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie. Nepredpokladá sa znižovanie zamestnanosti v lesníctve, iba sa zmení spôsob hospodárenia. Zo skúseností zo zonácií v okolitých štátoch vieme, že lesníkom bola vždy ponúknutá adekvátna práca priamo na správe NP. Veríme, že toto bude súčasťou procesu zonácií aj na Slovensku.

Čo sa zmení z pohľadu majiteľov pozemkov?

Menej intenzívna ťažba dreva a citlivé obhospodarovanie pôdy znamená pre nich menší ekonomický príjem. Treba povedať, že 93% pozemkov pod NP Muránska planina sú vo vlastníctve štátu. Zvyšok patrí súkromným majiteľom, ktorí budú spravodlivo finančne kompenzovaní. Rozdiel medzi ziskom, ktorý by dosiahli intenzívnym hospodárením, a tým, čo dosiahnu pri šetrnom režime, im bude vyplácaný každý rok. Neprídu o žiadny ekonomický benefit. Suma potrebná na tieto kompenzácie predstavuje niekoľko miliónov eur ročne, s ktorými sa počíta v štátnom rozpočte a má ekonomický aj ekologický zmysel.

Čo sa zmení z pohľadu obcí?

Obce dostávajú miestne dane z lesných pozemkov pokiaľ sa na ich území hospodári. Tým, že klesne ťažba dreva a iné intenzívne hospodárenie, vypadne obciam čiastočne aj tento príjem v rozpočte. Aj v tomto prípade by výpadok v plnej výške mal kompenzovať štát a postupne nahradiť napríklad daň z ubytovania. Zvýšený záujem turistov znamená nové príležitosti pre obce na rozvoj, aj na zvýšené príjmy na daniach z ubytovania. Navyše turisti minú peniaze u miestnych podnikateľov za miestne služby.

Čo sa zmení z pohľadu poľovníkov?

V zóne A, teda na polovici národného parku, nebude možné loviť ani inak usmrcovať žiadne voľne žijúce živočíchy či vtáctvo, budovať ani využívať poľovnícke zariadenia, ani vnadiť alebo prikrmovať zvieratá. Tieto aktivity budú možné len mimo najprísnejšie chráneného územia.

Zhrnutie

Zonácia NP Muránska planina prinesie veľa výhod - lepšie chránime prírodné hodnoty, pripravíme sa na klimatické zmeny (staré prirodzené lesy dokážu zadržať podstatne viac CO2 aj vody v krajine v porovnaní s hospodárskymi lesmi) a pomôžeme rozvoju udržateľného cestovného ruchu v regióne. Pre obce a majiteľov pôdy sú pripravené plné kompenzácie znížených príjmov. Momentálne je zonácia v štádiu pripomienkovania, ktoré koordinuje Krajský úrad v Banskej Bystrici a schvaľovať ju bude vláda SR.

Každú zmenu nesie niektorá skupina ľudí ťažko. Bez zmeny by však nebol možný žiadny udržateľný rozvoj a takáto zmena je v národných parkoch naozaj nevyhnutná. Je tiež potrebné pravdivo a objektívne informovať verejnosť o zonácii a byť pritom ostražití pred zavádzaním a klamstvami, ktoré bohužiaľ každá zmena prináša. Na Slovesku robíme zonáciu NP, ktorou dosiahneme medzinárodné IUCN štandardy, prvýkrát. Je preto dôležité komunikovať so všetkými záujmovými skupinami, ktorých sa to dotkne a citlivo zvážiť ich pripomienky, nie iba nakresliť čiaru na mape.

Viac Informácií k zonácii NP Muránska planina nájdete tu http://npmuranskaplanina.sopsr.sk/zonacia-narodneho-parku-muranska-planina/

Buď aj ty les

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku. Sme ľudia, ktorí milujú lesy a chcú ich chrániť aj pre budúce generácie.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame